Organisme Autònom


 

L'Ajuntament de Carcaixent va crear, l'any 1985, un Organisme Autònom Local per a la gestió dels servicis culturals de música i dansa del municipi a través del Conservatori de Música i Dansa "Mestre Vert", entitat docent i cultural dependent de l'Ajuntament que adquirix, a partir de la creació d'Organisme Autònom, personalitat jurídica pròpia i independent de l'administració fundadora.

Inicialment, esta personalitat jurídica adopta la forma de Fundació Pública Municipal, encara que a partir de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que fa referència a les mesures de modernització dels governs locals, la figura jurídica Fundació Pública es constituïx en Organisme Autònom i aprofita, al seu torn, esta circumstància per a renovar i actualitzar els seus estatuts, pels quals es regula el funcionament i també els òrgans unipersonals i col·lectius de gestió del Conservatori, a més de tot el que fa referència al personal dependent i al règim econòmic i pressupostari del centre.

És el Consell Rector, com a òrgan col·legiat de gestió, i gràcies a les facultats que li atorguen els estatuts mencionats anteriorment, qui assumix les màximes facultats decisòries per al sosteniment i promoció del Conservatori.